Pennworms

Hungriest worms from Roi Et - Thailand!

GROW RICHER BEAUTIFUL PLANTS AND GARDENS.

SAVE WATER/FERTILIZERS - MAKE SUPER COMPOST

ที่ เพ็นน์ วอร์ม ฟาร์ม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เราเพาะเลี้ยงไส้เดือนที่หิวโหยผสมกันสามชนิด ได้แก่

Eudrilus eugeniae (ชื่อสามัญ: African nightcrawler);

และ Eisenia fetida (ชื่อสามัญ: redworm, tiger worm).

งานที่ฟาร์มมีเพียงสองอย่าง นั่นคือ เพิ่มจำนวนและผลิตมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นปุ๋ยชีวิภาพและสารอาหารของพืช หลังจากนั้นเราจะบรรจุกระสอบส่งให้ท่านเพื่อใช้กับพืชและสวนของท่าน